Algemene Voorwaarden van Koningskind Kadootjes
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen Koningskind Kadootjes en haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
1.2 Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door Koningskind Kadootjes gesloten overeenkomsten. De bestellingen en opdrachten van opdrachtgever gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
1.3. Koningskind Kadootjes heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1.4 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.
1.5 Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
1.6 alle rechten voorbehouden.
1.7 Levering van de artikelen geld zolang de voorraad strekt.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2.2 Alle aanbiedingen van Koningskind Kadootjes zijn vrijblijvend en Koningskind Kadootjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Koningskind Kadootjes. Koningskind Kadootjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Koningskind Kadootjes dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 De administratie van Koningskind Kadootjes geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Koningskind Kadootjes verrichte leveringen. Koningskind Kadootjes erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten, de prijs van het product, klantgegevens als naam, factuuradres, afleveradres, het ordernummer van de overeenkomst, het e-mailadres en telefoonnummer van Koningskind Kadootjes, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
2.6 Vergeleken met de originele afbeelding/logo kunnen de kleuren van de borduuring afwijken, dit is inherent aan de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren.
2.7 Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Koningskind Kadootjes niet, tenzij zij door Koningskind Kadootjes binnen 10 dagen schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 Koningskind Kadootjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel zijn ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.

Artikel 4 - Wijzigingen
4.1 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Koningskind Kadootjes kenbaar worden gemaakt. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de opdrachtgever.
4.2 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Koningskind Kadootjes is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 5 - Levering, levertijden en verzending
5.1 De door Koningskind Kadootjes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijden staan bij de producten zelf of in de opdrachtbevestiging. Wij streven erna de producten binnen 5 werkdagen te leveren. De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Koningskind Kadootjes u als consument hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Koningskind Kadootjes overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.
5.2 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.
5.3 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever alle door Koningskind Kadootjes voor opdrachtgever gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen, etc. voor zijn rekening nemen, terwijl Koningskind Kadootjes alsdan tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.
5.4 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van de betaling door de klant. 5.5 Artikelen worden verzonden via TPG Post als de betaling ontvangen is. Koningskind Kadootjes is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TPG Post.

Artikel 6 - Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Koningskind Kadootjes gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Koningskind Kadootjes tot enige schadeloosstelling gehouden is.
6.2 Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Koningskind Kadootjes.

Artikel 7 - Bewaring
7.1 Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van aan Koningskind Kadootjes gegeven zaken geschiedt voor eigen risico.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden gezien het unieke karakter van de producten.
8.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
8.3 Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze girorekening zal de opdracht worden uitgevoerd.
8.4 IDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS of ING (Postbank) en Fortis, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
8.5 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient de betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden.

Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Koningskind Kadootjes geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Koningskind Kadootjes garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Koningskind Kadootjes geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid, klachten en retourzendingen
10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Koningskind Kadootjes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
10.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht. opdrachtgever worden geretourneerd of opgeslagen.
10.3 Indien Koningskind Kadootjes aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Koningskind Kadootjes nimmer aansprakelijk.
10.4 Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan Koningskind Kadootjes. Alleen retour gezonden artikelen waarover vooraf afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.
10.5 Verzendkosten voor retourneringen zijn alleen voor rekening van Koningskind Kadootjes als het ook om een fout gaat die door Koningskind Kadootjes is gemaakt. Alle andere retourneringen zijn voor uw rekening.
10.6 Wij willen klaarstaan voor u als klant en zullen eventuele klachten dan ook heel serieus behandelen. Als uw klacht terecht is dan kunt u ten alle tijden kiezen om uw opdracht opnieuw uit te laten voeren of om uw opdracht te annuleren. Het bedrag wat is voldaan wordt dan terug gestort op uw rekening.

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Koningskind Kadootjes is het Nederlands recht van toepassing.
11.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.5 Gedeeltelijke ongeldigheid van enig beding zal geen algehele ongeldigheid der voorwaarden tot gevolg hebben.

Artikel 12 - Persoonsgegevens
12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2 Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming door Koningskind Kadootjes worden verstrekt aan derden.
12.3 Op de website kunt u zich abonneren of afmelden op de nieuwsbrief.
12.4 Indien u geen commerciële of informerende mail van Koningskind Kadootjes wilt ontvangen, kunt u zich via de website of een ontvangen e-mail eenvoudig uitschrijven.

Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Koningskind Kadootjes.

Inschrijving KvK te Zwolle onder nummer: 05083577
BTW nummer: NL1009.24.955.B02

Koningskind Kadootjes
Dahliastraat 3
8181 VM Heerde


| Meer| Meer

Over

Koningskind Kadootjes is in 2008 opgericht door Mirjam Peppelman. In eigen borduurstudio maakt zij textiel persoonlijk. Zij is ook auteur van het kinderboek: Hoera, gedoopt! Hierin wordt uitgelegd wat dopen is en hoe een doopdienst verloopt. Voor een cadeau met een bijbelse boodschap ben je hier een het juiste adres.

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Over ons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop eigen webwinkel beginnen